ALGEMENE VOORWAARDEN DOEXA FUN VERHUUR

DOEXA FUN VERHUUR gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer:55340075 BTW nr. nl105372110b01

 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door DOEXA FUN VERHUUR, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
 3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen . De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
 1. Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Afbeeldingen , beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal evenals andere door DOEXA FUN VERHUUR verstrekte gegevens binden haar niet.
 3. Een overeenkomst komt tot stand indien DOEXA FUN VERHUUR de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.
 4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van DOEXA FUN VERHUUR dienen binnen 7 dagen na de datum van bevestiging door de huurder aan DOEXA FUN VERHUUR te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is.
 5. De administratie van DOEXA FUN VERHUUR strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
 6. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van DOEXA FUN VERHUUR. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor gereed staan, zal voor iedere dag dat DOEXA FUN VERHUUR de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van DOEXA FUN VERHUUR op schadevergoeding.
 1. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies de prijzen van zaken al dan niet door DOEXA FUN VERHUUR van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is DOEXA FUN VERHUUR gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.
 1. Transport
 1. De verhuurder draagt er zorg voor de materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Indien de huurder voor het vervoer zorgt dan is de huurder volledig verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van vervoer.
 2. Indien de huurder zelf zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurde is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming  met de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van DOEXA FUN VERHUUR, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder.
 3. Indien DOEXA FUN VERHUUR zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, dient de huurder ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan DOEXA FUN VERHUUR het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
 4. De goederen dienen op de haaldag op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door DOEXA FUN VERHUUR is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon e.d.
 1. Deugdelijkheid en veiligheid
 1. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 2. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeren.
 3. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeven van het gebruik van de gehuurde materialen.
 1. Weersinvloeden
 1. DOEXA FUN VERHUUR behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van DOEXA FUN VERHUUR, de huurovereenkomst ter zake springkussens en opblaasfiguren e.d. te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door DOEXA FUN VERHUUR al ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. DOEXA FUN VERHUUR is hiervoor geen rente verschuldigd.
 1. Verplichtingen van de huurder
 1. Huurder dient goederen/fun artikelen/springkussens e.d. bij ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met DOEXA FUN VERHUUR.
 2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
 3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOEXA FUN VERHUUR aan een ander te verhuren, weer te verhuren of aan een ander in gebruik te geven.
 5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
 1. Fun artikelen en goederen
 1. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
 2. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed, opblaasfiguren, springkussens e.d. die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken ter voorkoming van beschadiging en vochtvlekken.
 3. Huurder dient er zorg voor te dragen dat de gehuurde goederen schoon, droog en netjes gevouwen retour worden gegeven. Indien dit niet het geval is zullen de extra kosten €50,- per object bedragen.
 1. Springkussens en opblaasbare objecten
 1. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en vastzetten van het springkussen en/ of opblaasfiguur.
 2. Beplakken of beschilderen van het zeildoek en de constructie, evenals het betreden van het kussen met schoenen en etenswaren, ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
 3. Indien u het springkussen of opblaasfiguur zelf geplaatst heeft dan dient u het na gebruik schoon, droog en goed opgevouwen zoals het is geleverd, retour te geven. Is dit niet het geval dan zijn de kosten voor het opnieuw opvouwen en transport klaar maken van het object €50,- per object.
 1. Schade en schadevergoeding
 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van DOEXA FUN VERHUUR.
 2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan objecten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door DOEXA FUN VERHUUR worden gebaseerd op de gebruikswaarde van het object. Deze waardebepaling zal namens DOEXA FUN VERHUUR worden vastgesteld en is voor de huurder bindend.
 3. Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen e.d. dient de huurder DOEXA FUN VERHUUR hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 4. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, brand, blikseminslag e.d. te verzekeren.
 5. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van DOEXA FUN VERHUUR  dan wel aan de bevindingen van de door DOEXA FUN VERHUUR ingeschakelde expert.
 1. Niet-toerekenbare tekortkoming
 1. Indien DOEXA FUN VERHUUR door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is DOEXA FUN VERHUUR gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen

recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade of interesten doen gelden.

 1. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oproer, molest, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van DOEXA FUN VERHUUR afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door DOEXA FUN VERHUUR zijn ingeschakeld en voorts alle overige zaken buiten schuld of risicosfeer van DOEXA FUN VERHUUR.
 2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming optreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds verstreken huurperiode te voldoen.
 1. Aansprakelijkheid
 1. DOEXA FUN VERHUUR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
 2. DOEXA FUN VERHUUR is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld op opzet door deze personen.
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.
 4. De huurder vrijwaart DOEXA FUN VERHUUR tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
 5. De huurder vrijwaart DOEXA FUN VERHUUR voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.
 6. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is DOEXA FUN VERHUUR voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
 7. DOEXA FUN VERHUUR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan DOEXA FUN VERHUUR te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.
 1. Annulering

De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien de annulering tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt dient de huurder 40% van de huursom te betalen. Indien de annulering geschiedt tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is 75% van de huursom verschuldigd. Daarna is de volledige huursom verschuldigd.

 1. Betaling
 1. De huursom dient contant te worden voldaan op de datum van de huurovereenkomst.
 2. De huursom kan ook via bank betaald worden. De betaling dient dan uiterlijk 5 dagen voor de datum van de huurovereenkomst op de bankrekening van DOEXA FUN VERHUUR te staan.
 3. De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, daarom vragen wij een waarborgsom van €100,-. Deze borg ontvangt u van ons retour zodra het verhuurde object weer op tijd is teruggebracht, gevouwen en/of ingepakt volgens de voorschriften en geheel schoon en vrij van schade.
 4. In geval van afhalen van het gehuurde dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs met pasfoto (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart)
 1. Toepasselijk recht

De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

 1. Geschillen

Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zullen door de partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle. Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van enige betalingsverplichting.